โครงสร้างการถือหุ้นหมายเหตุ:

1/ ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Corporation ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่

  1. Glory Star : 23.63%
  2. IPEM : 31.83%
  3. RGR : 30.39%