โครงสร้างการถือหุ้นหมายเหตุ:1/

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Corporation ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่

  1. Glory Star 23.63%
  2. IPEM 31.83%
  3. RGR 30.39%