โครงสร้างการถือหุ้นหมายเหตุ:1/

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Joint Stock Company ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่

  1. Glory Star (23.63%)
  2. IPEM (31.83%)
  3. RGR (30.39%)