เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

18 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

18 เมษายน 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

19 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

17 เมษายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

11 เมษายน 2557

ปี

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2561

15 พฤศจิกายน 2561

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2561

16 สิงหาคม 2561

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2561

11 พฤษภาคม 2561

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2560

05 มีนาคม 2561

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2560

15 พฤศจิกายน 2560

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2560

15 สิงหาคม 2560

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2560

15 พฤษภาคม 2560

แผนธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปี 2560

06 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2559

02 มีนาคม 2560

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2559

14 พฤศจิกายน 2559

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2559

11 สิงหาคม 2559

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2559

16 พฤษภาคม 2559

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2558

14 มีนาคม 2559

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2558

12 พฤศจิกายน 2558

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2558

19 สิงหาคม 2558

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2558

10 มิถุนายน 2558

เอกสารนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2557

18 มีนาคม 2558