ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2559

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. GIC PRIVATE LIMITED 1,154,421,450 10.77
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 680,583,215 6.35
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 281,261,300 2.63
5. CHASE NOMINEES LIMITED 240,599,601 2.25
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 233,456,833 2.18
7. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 166,795,666 1.56
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 149,272,307 1.39
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 128,461,175 1.20
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,138,100 1.18