ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 755,922,174 7.06
3 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 250,000,000 2.33
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 211,494,245 1.97
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 173,175,868 1.62
6 นาย ปริญญา เธียรวร 155,000,000 1.45
7 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 150,000,000 1.40
8 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 143,721,600 1.34
9 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 136,228,195 1.27
10 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 126,349,694 1.18
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 4,777,837,377 44.60