ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 788,284,666 7.36
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 349,878,519 3.27
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 276,628,600 2.58
5. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 243,030,700 2.27
6. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 231,246,666 2.16
7. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 195,278,200 1.82
8. UBS AG LONDON BRANCH 177,642,991 1.66
9. CHASE NOMINEES LIMITED 166,575,697 1.55
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 141,218,731 1.32
รวม 5,245,730,371 48.96