ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 919,807,356 8.58
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 402,561,603 3.76
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 296,012,152 2.76
5. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 188,255,066 1.76
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 145,387,413 1.36
7. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ 126,349,694 1.18
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 120,677,400 1.13
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 116,266,500 1.09
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 110,716,595 1.03
  รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 5,101,979,380 47.63
  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,714,381,645 100.00