ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 925,291,358 8.64
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 396,503,314 3.70
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 294,705,852 2.75
5. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 255,797,366 2.39
6. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 142,171,395 1.33
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 129,165,913 1.21
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 128,477,400 1.20
9. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ 127,202,819 1.19
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 116,266,500 1.09
  รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 5,191,527,518 48.45
  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,714,381,645 100.00