ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,090,474,320 10.18
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 374,454,414 3.49
4. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 299,877,150 2.80
5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 192,186,000 1.79
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,290,700 1.18
7. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 124,349,694 1.16
8. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 121,476,900 1.13
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED - NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 120,122,456 1.12
10. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 100,000,000 0.93
รวม 5,225,177,235 48.76