ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. GIC PRIVATE LIMITED 1,154,421,450 10.77
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 602,980,757 5.63
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 281,261,300 2.63
5. CHASE NOMINEES LIMITED 193,686,688 1.81
6. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 192,915,366 1.80
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 164,182,550 1.53
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 163,913,339 1.53
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 151,302,604 1.41
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 149,721,933 1.40