ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,103,445,561 10.30
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 565,167,897 5.27
4. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 299,455,366 2.79
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 222,923,752 2.08
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 130,677,400 1.22
7. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 127,618,095 1.19
8. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 124,349,694 1.16
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 115,822,200 1.08
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 102,022,967 0.95