ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
18 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
31 มีนาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
17 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
27 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
06 กุมภาพันธ์ 2560 การเผยแพร่แผนธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินงาน สำหรับปี 2560 ของบริษัทบนเว็บไซต์
24 มกราคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
30 ธันวาคม 2559 วันหยุดประจำปี 2560
28 ธันวาคม 2559 แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมทุนใน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) ของ CTBC Bank Public Co.,Ltd. ("CTBC")
23 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
09 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
09 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
30 กันยายน 2559 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
20 กันยายน 2559 แต่งตั้งผู้บริหาร และรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
23 สิงหาคม 2559 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
10 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
10 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559