ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
15 ธันวาคม 2560 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot (เพิ่มเติม)
04 ธันวาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot
13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
12 ตุลาคม 2560 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2561
27 กันยายน 2560 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
08 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 สิงหาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
22 พฤษภาคม 2560 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
09 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
04 พฤษภาคม 2560 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
02 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560