ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
12 ตุลาคม 2560 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2561
27 กันยายน 2560 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
08 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 สิงหาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
22 พฤษภาคม 2560 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
09 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
04 พฤษภาคม 2560 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
02 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
31 มีนาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
17 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
27 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)