ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
08 กรกฎาคม 2562 การถึงแก่อนิจกรรมของประธานกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการขายที่ดิน (แก้ไข)
25 มิถุนายน 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการขายที่ดิน
10 พฤษภาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
18 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2562 การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฯลฯ การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และพิจารณาจ่ายปันผล ประจำปี 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ธันวาคม 2561 แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
14 พฤศจิกายน 2561 การต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
11 ตุลาคม 2561 กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562
26 กันยายน 2561 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2562