ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
29 มิถุนายน 2561 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
04 เมษายน 2561 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
30 มีนาคม 2561 รายการเกี่ยวโยงการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
30 มีนาคม 2561 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
19 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มีนาคม 2561 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
12 มกราคม 2561 แจ้งวันหยุดทำการปี 2561
27 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
15 ธันวาคม 2560 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot (เพิ่มเติม)
04 ธันวาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560