ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
14 พฤศจิกายน 2561 การต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
11 ตุลาคม 2561 กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562
26 กันยายน 2561 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2562
25 กันยายน 2561 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
10 สิงหาคม 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
10 สิงหาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
29 มิถุนายน 2561 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
04 เมษายน 2561 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
30 มีนาคม 2561 รายการเกี่ยวโยงการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
30 มีนาคม 2561 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก