ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
19 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มีนาคม 2561 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
12 มกราคม 2561 แจ้งวันหยุดทำการปี 2561
27 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
15 ธันวาคม 2560 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot (เพิ่มเติม)
04 ธันวาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot
13 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
12 ตุลาคม 2560 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2561
27 กันยายน 2560 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
08 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 สิงหาคม 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)