ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
10 สิงหาคม 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
10 สิงหาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
29 มิถุนายน 2561 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
04 เมษายน 2561 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
30 มีนาคม 2561 รายการเกี่ยวโยงการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
30 มีนาคม 2561 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
19 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มีนาคม 2561 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)