ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :


วันที่ หัวข้อข่าว
14 พฤศจิกายน 2562 ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
25 ตุลาคม 2562 กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2563
26 กันยายน 2562 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
25 กันยายน 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
13 สิงหาคม 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
13 สิงหาคม 2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 กรกฎาคม 2562 การถึงแก่อนิจกรรมของประธานกรรมการตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการขายที่ดิน (แก้ไข)
25 มิถุนายน 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการขายที่ดิน
10 พฤษภาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 เมษายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562