ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อ: คุณวรพจน์ หงส์ภิญโญ
สำนักงาน: ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-677-7000 ต่อ 825
อีเมล : vorapoj.h@qh.co.th