ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมปี

วันที่ กิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
9 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560
สิงหาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560
พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560
วันที่ งวดดำเนินงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559
11 พฤษภาคม 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560
10 สิงหาคม 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560
13 พฤศจิกายน 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
วันที่ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
11 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559
10 สิงหาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559
9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559
วันที่ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558
14 พฤษภาคม 2559 ไตรมาส 1 ปี 2559
13 สิงหาคม 2559 ไตรมาส 2 ปี 2559
11 พฤศจิกายน 2559 ไตรมาส 3 ปี 2559
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี