ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมปี

วันที่ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2562
วันที่ งวดดำเนินงาน
27 กุมภาพันธ์ 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561
13 พฤษภาคม 2562 ไตรมาส 1 ปี 2562
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
10 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2561
12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2561
วันที่ งวดดำเนินงาน
28 กุมภาพันธ์ 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560
11 พฤษภาคม 2561 ไตรมาส 1 ปี 2561
14 สิงหาคม 2561 ไตรมาส 2 ปี 2561
13 พฤศจิกายน 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
9 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560
8 สิงหาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560
10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560
วันที่ งวดดำเนินงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559
9 พฤษภาคม 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560
10 สิงหาคม 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560
14 พฤศจิกายน 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
วันที่ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
11 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559
10 สิงหาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559
9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559
วันที่ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558
14 พฤษภาคม 2559 ไตรมาส 1 ปี 2559
13 สิงหาคม 2559 ไตรมาส 2 ปี 2559
11 พฤศจิกายน 2559 ไตรมาส 3 ปี 2559
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี