เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:35
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.85% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46,409,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.32 - 2.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.56
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.85% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46,409,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.32 - 2.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.56
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.85% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46,409,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.32 - 2.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.56

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร / ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %