ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
2557 2558 2559
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 48,634 52,997 53,014
หนี้สินรวม 29,485 31,452 30,075
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,149 21,545 22,939
รายได้จากการขายสุทธิ 21,220 20,358 19,125
รายได้รวม 21,377 20,556 19,313
กำไรขั้นต้น 6,907 6,358 5,770
กำไรสุทธิ 3,329 3,106 3,085
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 15.6 15.1 16.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 18.3 15.3 13.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.4 6.1 5.8
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.31 0.29 0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.25519 0.14 n.a
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.5 1.3
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) (1.8) 1.4 3.8
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.09 2.01 2.14