ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
2558 2559 2560
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 52,997 53,014 53,059
หนี้สินรวม 31,452 30,075 28,257
ส่วนของผู้ถือหุ้น 21,545 22,939 24,802
รายได้จากการขายสุทธิ 20,358 19,125 17,106
รายได้รวม 20,556 19,313 18,102
กำไรขั้นต้น 6,358 5,770 5,095
กำไรสุทธิ 3,106 3,085 3,462
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 15.1 16.0 19.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 15.3 13.9 14.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 6.1 5.8 6.5
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.29 0.29 0.32
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.15 Na
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.3 1.1
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 1.4 3.8 5.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.01 2.14 2.31