ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
2556 2557 2558
สรุปข้อมูลงบการเงิน      
สินทรัพย์รวม 41,652 48,634 52,998
หนี้สินรวม 24,375 29,486 31,452
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,277 19,148 21,545
รายได้จากการขายสุทธิ 19,699 21,220 20,358
รายได้รวม 19,999 21,377 20,556
กำไรขั้นต้น 6,387 6,907 6,358
กำไรสุทธิ 3,307 3,329 3,106
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 16.5 15.6 15.1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 20.0 18.3 15.3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.9 7.4 6.1
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.36 0.36 0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.25519 n.a
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.5 1.5
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 6.6 (0.8) 2.4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.88 2.09 2.01