Investor Kits

เอกสารสำหรับปี 2561 2560
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบ 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  ประจำปี 
เอกสารนำเสนอผลประกอบการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB