นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่ กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสำหรับปีของบริษัทย่อย ซึ่ง คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหาร โครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
27/02/60 24/04/60 12/05/60 เงินปันผล 0.08 บาท 01/07/59-31/12/59
23/08/59 05/09/59 19/09/59 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/59-30/06/59
26/02/59 26/04/59 17/05/59 เงินปันผล 0.09 บาท 01/07/58-31/12/58
24/08/58 07/09/58 22/09/58 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-30/06/58
24/02/58 23/04/58 15/05/58 เงินปันผล 0.01852 บาท 01/07/57-31/12/57
24/02/58 23/04/58 15/05/58 หุ้นปันผล 6:1 หุ้น 01/07/57-31/12/57
19/08/57 01/09/57 16/09/57 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/57-30/06/57
26/02/57 21/04/57 07/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท
20/08/56 02/09/56 17/09/56 เงินปันผล 0.07 บาท
26/02/56 24/04/56 13/05/56 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/55-31/12/55
27/02/55 09/05/55 18/05/55 เงินปันผล 0.00926 บาท
27/02/55 09/05/55 18/05/55 หุ้นปันผล 12 : 1 หุ้น
28/02/54 09/05/54 20/05/54 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/53-31/12/53
23/02/53 04/05/53 20/05/53 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/52-31/12/52