คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มี 12 ท่านดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • Audit Committee Program (ACP)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
 • The Role of Chairman Program (RCP)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
 • Corporate Governance : Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University, May 18-21 2014
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต.ค. 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
ไม่มี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2553-ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2556-2557 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2555-2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555-2556 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2551-2556 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
กรรมการ
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง Massachusetts Institute of Technology
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Illinois at Urbana-Champaign
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP 70/2549), IOD
 • Finance for Non-Finance Directors (FND 25/2549), IOD
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร ร่นุ ที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์
2. บริษัทจำกัด
ไม่มี
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ส.ค-ธ.ค 2557 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555-2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงคมนาคม
ธ.ค. 2551-ม.ค. 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548-2555 ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2555 อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2554 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2554 หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก
 • ประกาศนียบัตร Harvard Business School
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP 35/2003)
 • Finance for Non-Finance Director (FN 7/2003)
 • Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006)
 • Audit Committee Program (ACP 17/ 2007)
 • DCP Refresher Course (1/2008)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 8)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5)
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2555-ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558-2560 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2556 อัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
2548-2552 รองอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
19,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยภรรยา)
นายอนันต์ อัศวโภคิน
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 ตุลาคม 2526 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S.Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago, USA
 • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ค.2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน )
2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2531-พ.ค.2557 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2537-2553 กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Stanford Executive Program (SEP) Graduate School of Business, Standford University
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
 • Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เม.ย.2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Starmalls inc.,Philippines
2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ I
กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2545-มี.ค.2556 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master Degree, Investment Banking, University of Wisconsin - Madison
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
 • Role of The Compensation Committee (RCC), IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
2. บริษัทจำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2546-2558 กรรมการ บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • MBA Industrial Management II class (Honors Degree), Pacific States University, California, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
 • Role of the Compensation Committee (RCC), IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิปอินซอย จำกัด
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556-2558 ที่ปรึกษาวางระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554-2556 ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายสุริย์ บัวคอม
กรรมการอิสระ
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 • กรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
 • Anti Corruption The Practical Guide (ACPG 12/2014), IOD
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท Bliss -Tel จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยไวร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2552-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา Zhengxin Bank Co., Ltd
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556 อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
116,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00109 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายอาชนัน อัศวโภคิน
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
2. บริษัทจำกัด
ไม่มี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2552-ปัจจุบัน Private Property Investor
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2547-2548 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ
 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD
 • Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD
 • Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทจำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554 ) จำกัด
กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำกัด
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556-ก.พ.2558 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด
2556 กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2554-2555 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548-2555 กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
กรรมการ
 • กรรมการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
2. บริษัทจำกัด
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2554-ก.พ.2558 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด
กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด
2553-ก.พ.2558 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด
2552-ก.ย.2555 กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
-ไม่มี-
นายซวง ชัยสุโรจน์
กรรมการ
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร มี 9 ท่านดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน)
นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอดิศักด์ ศรีสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ปรึกษาบริษัท
นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ
คุณสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายราชัย วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร กรรมการบรรษัทภิบาล
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมมาตร พรหมคุณากร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอดิศักดิ์ ศรีสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง