คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มี 11 ท่านดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
 • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University
 • หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2555 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย
2556 - 2557 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2551 - 2556 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
ไม่มี
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตร Harvard Business School, USA.
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Comparative Law (MCL.) University of IIIinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • หลักสูตร Directors Certification Program Refresher (DCP-Re)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 8)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5)
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
2557 - 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
2556 - ม.ค. 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
2553 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินไทย
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนชาตประกันภัย
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2554 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 - 2556 อัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
19,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 53/2548
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 25/2547
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - เม.ย. 2556 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2537 - มี.ค. 2554 กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Land and Houses USA, INC
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กรรมการ บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลทรี
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
กรรมการ บจ. แอลเอช แอสเซท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
กรรมการ บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
กรรมการ บจ. แอลเอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท
2545 - เม.ย. 2560 กรรมการ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00093 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of business, Stanford University
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - มี.ค. 2556 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A., INC.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลเอช แอสเซท
กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลเอช เมืองใหม่
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา
 • Master of Arts (Economics) University of Texas at Austin, USA.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย.2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย.2552 - ส.ค.2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
พ.ค.2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ม.ค.2555 - เม.ย.2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
พ.ค.2558 - เม.ย.2560 ที่ปรึกษา บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ธ.ค.2553 - เม.ย.2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ก.ค.2551 - เม.ย.2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ส.ค.2544 - มิ.ย.2551 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ค.2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย.2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี..เอส.
2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
ต.ค.2557 - มิ.ย.2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2551 - ต.ค.2556 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States University, California, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
ไม่มี
นายสุริย์ บัวคอม
กรรมการอิสระ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 • กรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guild (ACPG)
 • หลักสูตร Directors Certification Program Refresher (DCP-Re)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
2556 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บลิส-เทล
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา Zhengxin Bank Co., Ltd.
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
2556 - 2558 อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง กสทช.
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
116,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00109 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายอาชวิณ อัศวโภคิน
กรรมการ
 • กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
ไม่มี
นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2539 - เม.ย. 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์
กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548 - 2555 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2560)
ไม่มี
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
 • กรรมการ
 • เลขานุการบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
 • MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
พ.ค.2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
พ.ย.2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ต.ค. 2558 - เม.ย.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ปี 2555 - ปี 2558 กรรมการบริหาร บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2. บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก.คาซ่า วิลล์
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
กรรมการ บจก.คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
เม.ย.2558 - ก.ย.2558 กรรมการ บจก. โสธรเวชกิจ
ปี 2556 - ปี 2558 กรรมการ บจก. นวนครการแพทย์
ปี 2556 - ปี 2558 กรรมการ บจก. อยุธยาการแพทย์
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี

คณะผู้บริหาร มี 5 ท่านดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ
นายอดิศักด์ ศรีสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ
นายสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายราชัย วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการบรรษัทภิบาล
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร กรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอดิศักดิ์ ศรีสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมมาตร พรหมคุณากร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง