ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย
(หน่วย)
จำนวนเงิน
(พันบาท)
2559 2558 2559 2558
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ครั้งที่ 2/2554
- ชุดที่ 2 ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
5 ปี 25 สิงหาคม 2559 - 1,400,000 - 1,400,000
ครั้งที่ 1/2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.59 ต่อปี 4 ปี 27 เมษายน 2559 - 2,212,000 - 2,212,000
ครั้งที่ 2/2555
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 800,000 - 800,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2556
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี 3 ปี 9 พฤษภาคม 2559 - 500,000 - 500,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ครั้งที่ 2/2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2559 - 2,000,000 - 2,000,000
ครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 4 เมษายน 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 2/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี 3 ปี 8 สิงหาคม 2560 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000
ครั้งที่ 3/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.84 ต่อปี 3 ปี 25 กรกฎาคม 2560 530,000 530,000 530,000 530,000
ครั้งที่ 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.38 ต่อปี 5 ปี 8 สิงหาคม 2562 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี 3 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
ครั้งที่ 2/2558
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี 3 ปี 26 มิถุนายน 2561 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี 4 ปี 20 มิถุนายน 2562 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
ครั้งที่ 1/2559
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.96 ต่อปี 3 ปี 25 เมษายน 2562 3,400,000 - 3,400,000 -
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 - 600,000 -
ครั้งที่ 2/2559 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.58 ต่อปี 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2562 2,500,000 - 2,500,000 -
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 24,500,000 24,912,000 24,500,000 24,912,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (11,321) (13,491)
หุ้นกู้ - สุทธิ 24,488,679 24,898,509
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (6,500,000) (6,912,000)
หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17,988,679 17,986,509

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก