ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย
(หน่วย)
จำนวนเงิน
(พันบาท)
2561 2560 2561 2560
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ครั้งที่ 1/2556
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 - 2,500,000 - 2,500,000
ครั้งที่ 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.38 ต่อปี 5 ปี 8 สิงหาคม 2562 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี 3 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 4,000,000 - 4,000,000
ครั้งที่ 2/2558
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี 3 ปี 26 มิถุนายน 2561 - 1,800,000 - 1,800,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี 4 ปี 26 มิถุนายน 2562 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
ครั้งที่ 1/2559
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.96 ต่อปี 3 ปี 25 เมษายน 2562 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 600,000 600,000 600,000
ครั้งที่ 2/2559 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.58 ต่อปี 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2562 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ครั้งที่ 1/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี 3 ปี 11 พฤษภาคม 2563 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
ครั้งที่ 2/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2563 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ครั้งที่ 1/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564 3,000,000 - 3,000,000
ครั้งที่ 2/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564 1,000,000 - 1,000,000 -
ครั้งที่ 3/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี 2 ปี 12 พฤศจิกายน 2563 2,500,000 - 2,500,000 -
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 21,700,000 23,500,000 21,700,000 23,500,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (9,873) (9,978)
หุ้นกู้ - สุทธิ 21,690,127 23,490,022
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (9,100,000) (8,300,000)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,590,127 15,190,022

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก