ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย
(หน่วย)
จำนวนเงิน
(พันบาท)
2558 2557 2558 2557
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ครั้งที่ 2/2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี 5 ปี 9 กรกฎาคม 2558 - 2,500,000 - 2,500,000
ครั้งที่ 3/2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี 5 ปี 9 กรกฎาคม 2558 - 500,000 - 500,000
ครั้งที่ 2/2554
- ชุดที่ 1 ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี สำหรับ 1.5 ปีที่เหลือ 3 ปี 6 เดือน 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 1,600,000 - 1,600,000
- ชุดที่ 2 ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี 5 ปี 25 สิงหาคม 2559 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ครั้งที่ 1/2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.59 ต่อปี 4 ปี 27 เมษายน 2559 2,212,000 2,212,000 2,212,000 2,212,000
ครั้งที่ 2/2555
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559 800,000 800,000 800,000 800,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2556
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี 3 ปี 9 พฤษภาคม 2559 500,000 500,000 500,000 500,000
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ครั้งที่ 2/2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2559 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 4 เมษายน 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 2/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี 3 ปี 8 สิงหาคม 2560 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000
ครั้งที่ 3/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.84 ต่อปี 3 ปี 25 กรกฎาคม 2560 530,000 530,000 530,000 530,000
ครั้งที่ 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.38 ต่อปี 5 ปี 8 สิงหาคม 2562 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครั้งที่ 1/2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี 3 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2561 4,000,000 - 4,000,000 -
ครั้งที่ 2/2558
- ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี 3 ปี 26 มิถุนายน 2561 1,800,000 - 1,800,000 -
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี 4 ปี 20 มิถุนายน 2562 1,200,000 - 1,200,000 -
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 24,912,000 22,512,000 24,912,000 22,512,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (13,491) (8,834)
หุ้นกู้ - สุทธิ 24,898,509 22,503,166
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (6,912,000) (4,600,000)
หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17,986,509 17,903,166

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก