การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมาโดยตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัยเหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท "www.qh.co.th" เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


อนึ่ง ในการดำเนินงานของบริษัททุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการ เริ่มตั้งแต่

  1. การจัดซื้อที่ดิน มีคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบว่าที่ดินต้องมีโฉนด ไม่ติดขัดกับข้อกฎหมายใดๆ และอยู่ในสภาพแวดล้อมและทำเลที่ดีแก่การอยู่อาศัย
  2. การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องมีการออกแบบผัง, การรังวัด การแบ่งแยกแปลง การค้ำประกันการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ก่อนดำเนินโครงการ
  3. การขออนุญาตก่อสร้างทุกประเภท ตั้งแต่การถมดิน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สาธารณูปโภคต่างๆ ต้องมีการออกแบบและขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ ก่อนทำการก่อสร้างจริง
  4. การขายและการโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่พักอาศัย มีการโอนโฉนด จ่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมที่ดินและกรมสรรพากร
  5. การไถ่ถอนการค้ำประกันการก่อสร้างสาธารณูปโภค มีการตรวจสอบการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคทั้งหมดให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนรับการตรวจจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
  6. การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน และช่วยดำเนินการยื่นขอจัดตั้ง จนถึงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งหมดให้กับนิติบุคคลหมู่บ้าน ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินทุกประการ

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินการใดๆที่ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี อาจทำให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน รวมถึงทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ต่อไป


นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด