สารจากคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากค่าเช่าและบริการคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92 และ ร้อยละ 8 ตามลำดับ กำไรสุทธิ 3,801 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 0.95 เท่า) บริษัทยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ Tris ที่ระดับ A- / Stable

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัดรวม 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 8 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 10,775 ล้านบาท และปิดโครงการบ้าน 10 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้บริการโรงแรม 1 แห่งคือ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว

บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าโดยการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย และความปลอดภัยในโครงการ เช่น นวัตกรรมเรื่อง Q Health ซึ่งเป็นระบบจัดการอากาศอัตโนมัติที่จะช่วยลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้าน และ นวัตกรรมด้าน Smart Security System เป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทยังคงเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และบริษัทจะยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ