สาส์นจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเมือง และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยรวมทั้ง หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามโครงการชุดพักอาศัยที่อยู่ในทำเลตามแนวรถไฟฟ้ายังคงมีความต้องการสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาส 4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนการจดจำนอง สำหรับผู้ซื้อบ้านและสามารถนำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาบ้านที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ทำให้ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.24 เท่าซึ่งลดลงจาก 1.32 เท่าในปี 2557 และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 12.5% นอกจากนี้ ผลจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลประกอบกับบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการเริ่มโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างเสร็จอีกโครงการหนึ่ง ส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และกำไรสุทธิในไตรมาส 4 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินการมา ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวม 88 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 62,000 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ และอาคารสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาแบบบ้านใหม่ๆ และพื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายและความปลอดภัยในโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา และได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาในโอกาสนี้ และคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต ธรรมาภิบาล และจริยธรรมที่ดีเพื่อนำบริษัทให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง


(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ