สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 19,313 ล้านบาท โดยมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 93% , ค่าเช่าและบริการ ของอาคารสำนักงานและโรงแรม 6% และรายได้อื่น 1% ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.11 เท่าซึ่งลดลงจาก 1.24 เท่าในปี 2558 และส่วนผู้ถือหุ้น จำนวน 22,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 เท่ากับ 6.5% บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 9,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดรวม 87 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 54,000 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ และอาคารสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาแบบบ้านใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด Energy Saving และ Multi - Purpose Function รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย และความปลอดภัยในโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 6,500 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.25% ต่อปี โดย TRIS ยังคงจัดอันดับ Credit Rating ของบริษัทที่ระดับ A- (Stable)

กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำ เนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ (Excellent)

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้นคู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโต โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต โปร่งใส ธรรมาภิบาล และจริยธรรม ที่ดีเพื่อนำบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง


(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ